Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασμού είναι η καταβολή στους δικαιούχους που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο του εφ` άπαξ βοηθήματος που ανέρχεται σήμερα σε 30.000€.
                           Δικαιούχοι ολόκληρου του εφ` άπαξ βοηθήματος είναι:

Α.Η (ο) σύζυγος του μέλους που απεβίωσε και τα τυχόν τέκνα του. Το εφ` άπαξ βοήθημα κατανέμεται μεταξύ όλων αυτών κατ` ισομοιρία
Β. Το μέλος που αποχωρεί από τη δικηγορία λόγω σωματικής και πνευματικής νόσου και συνταξιοδοτείται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δικηγόρων και
Γ. Ο αποχωρών λόγω συνταξιοδοτήσεως από το Ταμείο Νομικών και συμπλήρωσε 35 χρόνια συνεχούς και πραγματικής ασφάλισης στο σωματείο, συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ως Ν.Π.Δ.Δ.
Ως προϋπόθεση της λήψης μειωμένου εφ` άπαξ βοηθήματος θεσπίζεται η συνταξιοδότηση από το Ταμείο Νομικών. Το ποσό του μειωμένου εφ` άπαξ βοηθήματος είναι τόσα 35α όσα και ο χρόνος ασφάλισής του στο σωματείο, συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ως Ν.Π.Δ.Δ.
 Δ. Μέλος που εγγράφεται στο σωματείο και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ή του Αιγίου, είτε λόγω μετάθεσης από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο, είτε ύστερα από συνταξιοδότηση του από άλλο κλάδο, εισπράττει, μετά τη συνταξιοδότηση του από τη δικηγορία (και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 13 παρ 2 εδ στ του παρόντος), εφάπαξ βοήθημα που ισούται με το γινόμενο των ετών συμμετοχής στο σωματείο μέχρι τη συνταξιοδότηση του επί το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του μέλους.
Ε. Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο δικαιούχο το όποιο βοήθημα δικαιούται να λάβει μέσα σε εύλογη προθεσμία από την κατάθεση στο σωματείο εκ μέρους του ( του δικαιούχου) εκτός των άλλων πιστοποιητικών:
α) Σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή
β) Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα ή
γ) Σε περίπτωση αποχώρησης με την συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου, βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Στην τελευταία περίπτωση δύναται με απόφαση του το Δ.Σ. να προκαταβάλει μέχρι το ½ του ποσού της αποζημίωσης.

Αίτηση εφάπαξ τακτικό βοήθημα