ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας των δικηγόρων μελών του σωματείου καταβάλλεται από το λογαριασμό η δαπάνη ή μέρος αυτής για περίθαλψη – φοίτηση των σε βρεφονηπιακους σταθμούς.

Σε περίπτωση που κριθεί οικονομικά συμφέρον η Διοίκηση του σωματείου δύναται να συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικότητας με δημόσιους ή ιδιωτικούς ή δημοτικούς παιδικούς – νηπιακούς σταθμούς που λειτουργού στις πόλεις των Πατρών και του Αιγίου για την εξυπηρέτηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας των δικηγόρων μελών του, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό της δαπάνης απ` ευθείας  στον συμβεβλημένο στον συμβεβλημένο παιδικό σταθμό.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν είναι εφικτό ο λογαριασμός καταβάλλει μηνιαίως για το σκοπό αυτό απ` ευθείας στους δικαιούχους γονείς το ποσό της σχετικής δαπάνης που το μηνιαίο ύψος της εγκρίνεται κατ` έτος και κατά μην Σεπτέμβριο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου.

Την παροχή δικαιούνται τα ανήλικα παιδιά προσχολικής ηλικίας των δικηγόρων μελών ηλικίας από γεννήσεώς τους έως και 5 ετών που φοιτούν σε δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς σταθμούς , με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1.       Ο δικαιούχος γονέας του ανήλικου παιδιού μέλος του σωματείου, υποβάλλει κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου σχετική αίτηση στο σωματείο συνοδευόμενη από: α) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού, β) υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος ή (ο/η) σύζυγος δεν λαμβάνουν παρόμοια παροχή από άλλο Ταμείο ή Φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, γ) βεβαίωση του οικείου σταθμού περί εγγραφής σ` αυτόν του παιδιού, του ύψους των καταβλητέων κατά μήνα διδάκτρων και του χρόνου φοίτησης.

2.       Μετά την υποβολή της αιτήσεως με τα δικαιολογητικά εγκρίνεται η παροχή της δαπάνης από το Δ.Σ. του Σωματείου. Η καταβολή της εγκριθείσας δαπάνης γίνεται στο δικαιούχο γονέα μέλος του Σωματείου κάθε μήνα με την προσαγωγή του πρωτότυπου της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης του παιδικού σταθμου. Αν δεν καταβάλλεται από τον λογαριασμό. Όλο το ποσό της σχετικής δαπάνης στο τέλος του έτους και για φορολογική χρήση εκδίδεται από το σωματείο σχετική βεβαίωση που παραδίδεται στον δικαιούχο και από την οποία προκύπτει το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλισμένος και ο Λογαριασμός.

3.       Η Διοίκηση του Σωματείου εκτιμώντας την όλη οικονομική κατάσταση αυτού κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου αποφασίζει το ύψος της μηνιαίας δαπάνης για κάθε παιδί που φοιτά σε παιδικό σταθμό  και δικαιούνται της παροχής αυτής,

Αν το μηνιαίο αυτό ποσό είναι μεγαλύτερο εκείνου που καταβάλλει ο δικηγόρος ασφαλισμένος, τότε περιορίζονται στο ποσό που αποδεδειγμένα καταβάλλεται από τον δικαιούχο.

Αν το  μηνιαίο αυτό ποσό είναι μικρότερο εκείνου που καταβάλλει ο δικαιούχος άμεσα ασφαλισμένος, τότε στον δικαιούχο καταβάλλεται μηνιαία μόνο το ποσό που έχει αποφασισθεί από την Διοίκηση του Σωματείου.

Η Διοίκηση του Σωματείου μπορεί  με απόφασή της και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του λογαριασμού να μειώνει ή να μηδενίζει κατά την διάρκεια του έτους τις παροχές αυτές ή να αναστέλλει την καταβολή τους.

4.       Δεν δικαιούνται της παροχής αυτής όταν το μέλος-ασφαλισμένος ή σύζυγος του λαμβάνουν παρόμοια παροχή από άλλο ταμείο ή φορέα. Στην τελευταία περίπτωση αν η καταβαλλόμενη παροχή του άλλου φορέα είναι μικρότερη μηνιαία από το μεικτό ποσό που καταβάλλει τότε το μέλος-ασφαλισμένος δικαιούται σε συμπλήρωση  μέχρι του ποσού που μηνιαία καταβάλλεται από τον λογαριασμό.

Η καταβολή αυτού του ποσού εγκρίνεται από την διοίκηση του Σωματείου με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Αν ο άλλος φορέας ή ταμείο καταβάλλει την δαπάνη απ` ευθείας στον παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο ή θέλει την πρωτότυπη τότε αντί της πρωτότυπης απόδειξης καταβολής μηνιαίων διδάκτρων προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου φορέα περί του ύψους του ποσού που αυτό μηνιαία καταβάλει και την αιτιολογία καταβολης.

5.       Ο γονέας Δικηγόρος μέλος του σωματείου δικαιούται την πληρωμή του επιδόματος παιδικών σταθμών από τον  μήνα μέσα στον οποίο υπέβαλε αίτηση για την χορήγησή του.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ