Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους

εξυπονοεί ότι το μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του καταστατικού

και ιδιαίτερα το κεφάλαιο περί πόρων του σωματείου.

Τα εν ενεργεία μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου έχουν

απέναντι στο ΛΕΑΔΠΑ τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΛΕΑΔΠΑ

 

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση

προς την Διοίκηση του Σωματείου. Μέλη καθίστανται τα μέλη του οικείου

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ή Αιγίου από της εγγραφής τους σ` αυτό

είτε λόγω διορισμού τους, είτε λόγω μετάθεσης από άλλο δικηγορικό

Σύλλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων. Η αίτηση

υποβάλλεται την ίδια μέρα με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής

στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο

που καθορίζει η Διοίκηση του ΛΕΑΔΠΑ και σήμερα είναι 147 €. Ημέρα

κτήσης της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της

αίτησης στο πρωτόκολλο του Σωματείου.