ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο E π ω ν υ μ ί α


Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου (Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.) ως καθολικός διάδοχος φορέας του ν.π.δ.δ.   με την επωνυμία Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου που καταργήθηκε την 1η Ιουλίου 1999 σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 31  του ν. 2676/1999 και με τον διακριτικό τίτλο για λόγους ιστορικής συνέχειας « Ταμείο  Προνοίας ».

Άρθρο 2ο Έδρα


‘Έδρα του σωματείου ορίζεται   η πόλη των Πατρών.

Άρθρο 3ο Μέλη


Μέλη του σωματείου δικαιούνται να είναι αποκλειστικά εν ενεργεία μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου

Άρθρο 4ο Σκοπός του Σωματείου


Α. Σκοποί του σωματείου είναι η δημιουργία,   προς εξυπηρέτηση των μελών του: α) Κλάδου πρόνοιας, β) κλάδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  και  γ) κλάδου κοινωνικών παροχών ενδεικτικά ειδικότερα στους σκοπούς αυτούς είναι:

1. Η καταβολή εφ` άπαξ βοηθήματος (αποζημιώσεως) α) στα μέλη που συνταξιοδοτούνται λόγω  γήρατος ή ολικής και μόνιμης ανικανότητας και β) στην οικογένεια του θανόντος μέλους.
2.Η καταβολή συμπληρωματικού βοηθήματος (αποζημιώσεως) στα μέλη του για την κάλυψη της δαπάνης του κρατικού τιμολογίου εφόσον το καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό από άλλους ασφαλιστικούς φορείς των δικηγόρων ( Τ.Υ.Δ.Ε. κ.λπ.) δεν καλύπτουν ολοκληρωτικά τη δαπάνη αυτή. Η κάλυψη αυτή αναφέρεται στην νοσοκομειακή, φαρμακευτική, οδοντιατρική και ιατρική περίθαλψη του μέλους, της (του) ανασφάλιστης συζύγου και των ανήλικων τέκνων.
3. Η καταβολή χρηματικού ποσού για δαπάνες τοκετού και κηδείας του μέλους.
4. Η καταβολή δαπάνης για ιατρικό έλεγχο των μελών  του ανά τριετία από οργανωμένες ιατρικές μονάδες με τις οποίες θα συμβάλλεται το σωματείο.
5. Η παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μέλη που έχουν άμεση ανάγκη από αυτήν λόγω εκτάκτων περιστατικών.
6. Η συμμετοχή του Σωματείου στην δαπάνη των μελών που καταβάλλουν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά τους.
7. Η καταβολή επιδόματος λουτροθεραπείας σε μέλη που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος  της ηλικίας   τους.
8. Η οργάνωση εορτών για τα παιδιά των μελών του σωματείου
9.Η οργάνωση και κάλυψη της σχετικής δαπάνης για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων παιδιών των δικηγόρων που φοιτούν  στο δημοτικό σχολείο.
10. Η διοργάνωση, ενίσχυση, συμμετοχή, σε εκδηλώσεις που αφορούν τους δικηγόρους.

Β) Η αναφορά των πιο πάνω   σκοπών προσδιορίζει τον περιορισμένο αριθμό   τους και αξιολογεί τη σειρά της κάλυψής τους. Κανένας επιμέρους σκοπός δεν ικανοποιείται αν δεν ικανοποιείται    ο προηγούμενος,  σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης του σωματείου που  διατυπώνεται ως ιδιαίτερο κεφάλαιο στον ετήσιο προϋπολογισμό του σωματείου.
Α. Οι ανωτέρω παροχές πλην του εφ` άπαξ δύνανται να μειώνονται ανάλογα αν χορηγούνται παράλληλα από άλλους φορείς και έχουν συμπληρωματικό και μόνο χαρακτήρα.
Β. Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω παροχών καθορίζονται σε κανονισμούς που συντάσσει το Δ.Σ.


Άρθρο 5ο Κτήση της ιδιότητας του μέλους


1.Μέλη του σωματείου είναι αυτοί που υπέγραψαν το αρχικό καταστατικό. Και ακόμα, καθίστανται μέλη  του σωματείου:
          α. αυτοδικαίως όσοι ήσαν μέλη του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πατρών- Αιγίου που διαλύθηκε   σύμφωνα με τη διάταξη   του άρθρου 31  του Ν. 2676/1999 και
          β. οι δικηγόροι που κατέστησαν και θα καθίστανται εφεξής μέλη του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών ή Αιγίου είτε από μετάθεσή τους   από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο της  χώρας   είτε  από διορισμό τους  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Κώδικα περί Δικηγόρων. Για την εγγραφή τους απαιτείται υποβολή σχετικής εγγραφής    αίτησης  προς τη διοίκηση  του σωματείου  που μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα με την σχετική αίτηση προς τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο για να καταστούν μέλη του.
2.Για την εγγραφή του μέλους πάντως αποφασίζει η διοίκηση του σωματείου.
3.Ημέρα κτήσεως  της ιδιότητας του μέλους θεωρείται η ημέρα καταχώρησης της αιτήσεώς προς εγγραφή του ενδιαφερομένου στο   πρωτόκολλο του σωματείου.

Άρθρο 6ο Η αποχώρηση των μελών


Κάθε μέλος του σωματείου δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει  από αυτό με έγγραφη αίτηση προς τη διοίκηση του.   Η αποχώρηση του μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρείς τουλάχιστον μήνες πριν  από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Άρθρο 7ο Αποβολή μελών


Η αποβολή μέλους επέρχεται:
1.Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και  απόλυτη  πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο διαγραφής αποτελεί και η μη συμμόρφωση του μέλους στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού. Αυτός που διαγράφεται έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα στην νόμιμη προθεσμία αφότου του επιδοθεί η απόφαση για την διαγραφή του και να διεκδίκηση την επανεγγραφή του εφόσον δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την διαγραφή του.
2.Σε κάθε περίπτωση που παύει να είναι μέλος του ενός από τους δύο Δικηγορικούς Συλλόγους λόγω μεταθέσεώς του.
3.Σε κάθε περίπτωση που παύει το  μέλος να είναι  δικηγόρος   σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (π.χ. πειθαρχική ποινή οριστικής παύσεως).
4.Οταν ο δικηγόρος συνταξιοδοτείται για οποιοδήποτε λόγο  και
5.Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης  των οικονομικών και των άλλων υποχρεώσεων  του μέλους προς το Σωματείου, με απόφαση του Δ.Σ. αναστέλλεται η ιδιότητα του ως  μέλους και το δικαίωμά του επί των πάσης φύσεως παροχών.
Ο χρόνος αναστολής δεν θεωρείται και  χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εκτός και αν με το νόμιμο τόκο  υπερημερίας καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αντιστοιχούν στον χρόνο αναστολής της ιδιότητας του ως μέλους του Σωματείου.
Στην πιο πάνω περίπτωση εκτός από το δικαίωμα του ΔΣ   να θέσει το μέλος σε κατάσταση αναστολής της ιδιότητας του υπάρχει και το δικαίωμα διαγραφής του ως ορίζει το καταστατικό.

Άρθρο 8ο  Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται


Α. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και του άρθρου 16 παρ. 2 του παρόντος, όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης τους (άρθρο 6), είτε λόγω αποβολής τους (άρθρο 7), δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του. Ακόμα, οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με το χρόνο που παρέμειναν μέλητου.
Β. Κάθε μέλος που χάνει την ιδιότητά του αυτή λόγω μεταθέσεώς  του σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο δικαιούται να εισπράξει από το Λογαριασμό,  και χρηματικό ποσό   που ισούται με το γινόμενο των ετών πραγματικής συμμετοχής στο Σωματείο επί το 1/35 του εφ` άπαξ βοηθήματος όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος  και που ίσχυε τον χρόνο μετάθεσής του. Χρονικό διάστημα δικηγορικής υπηρεσίας έξι (6) τουλάχιστον μηνών θεωρείται έτος, ενώ μικρότερο μηδενίζεται. Το ποσό αυτό καταβάλλεται μετά την συνταξιοδότησή του από το Ταμείο Νομικών με την ιδιότητα του Δικηγόρου.

Άρθρο  9ο Η αποδοχή του Καταστατικού


Η με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,  προϋποθέτει και εξ υπονοεί ότι το μέλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα  τους όρους του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα το δεύτερο κεφάλαιο περί των πόρων του σωματείου.


Άρθρο 10ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών


1. Τα μέλη του Λογαριασμού έχουν ίσα δικαιώματα. Συνεπώς, με την  επιφύλαξη του άρθρου 16 παρ. 3, κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις παροχές που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 4  του παρόντος,  ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προϋπόθεση και ιδίως χρόνου δικηγορίας,  επαγγελματικής δραστηριότητας και   φύλλου.
2. Παράλληλα όμως κάθε μέλος υποχρεούται να τηρεί τους όρους του παρόντος και να ενδιαφέρεται για την πρόοδο του Λογαριασμού και τη διαφύλαξη των πόρων του και της περιουσίας του.
3. Επί πλέον  τα μέλη υποχρεούνται:
· Να   εξοφλούν εμπρόθεσμα και χωρίς περιττές   οχλήσεις τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Λογαριασμό.
· Να παρέχουν κάθε πληροφορία προς τη διοίκηση του σωματείου απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση  των σκοπών του
· Να γνωστοποιούν εμπρόθεσμα  και εφόσον είναι δυνατό έγγραφα, κάθε μεταβολή των προσωπικών τους σχέσεων που συνεπάγεται οποιαδήποτε συνέπεια στις σχέσεις τους με  το σωματείο και
· Να θεωρούν ότι τα οικονομικά δεδομένα του σωματείου είναι περιορισμένα και βασίζονται κυρίως στην αλληλεγγύη  των συναδέλφων τους και στη δύναμη της ένωσης και συνεπώς κάθε άσκοπη δαπάνη πρέπει να αποφεύγεται.

Άρθρο 11ο Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη


Α) Η ιδιότητα  του μέλους ούτε κληρονομείται  ούτε μεταβιβάζεται.
Β)  Οι δικηγόροι που τελούν σε αναστολή ολική του λειτουργήματος  τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ή για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους, εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα  του μέλους εφόσον συμμορφώνονται   προς   τη διάταξή του  άρθρου 13  παρ. 2 στ του  παρόντος  καταστατικού.

Άρθρο 12ο Η περιουσία του Λογαριασμού


Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πρωτοδικείων Πατρών και Αιγίου (που  καταργείται) θα απογραφεί από τη διοίκηση του την ημέρα της κατάργησής του και μετά την αφαίρεση του ποσού που θα καταβληθεί ως εφ` άπαξ παροχή σε όσα μέλη  έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με  τις οικείες καταστατικές διατάξεις  και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την ημερομηνία αυτή, περιέρχεται αυτοδικαίως στο Λογαριασμό που υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως  δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Ταμείου. Για τη μεταβίβαση  της κυριότητας των ακινήτων, θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία   θα μεταγραφεί ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε   τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, Δήμου, κοινότητας ή τρίτου, σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου 4 παρ 3  του ν. 2676/1999.

Άρθρο 13ο   Πόροι του Λογαριασμού


1. Οι πόροι του Λογαριασμού διακρίνονται σε τακτικούς και. Έκτακτους
2. Τ α κ τ ι κ ο ί     πόροι είναι:
· Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από κάθε μέλος για την (αρχική)  εγγραφή του στο σωματείου εφόσον αυτή γίνει μετά την σύσταση  του είτε λόγω μεταθέσεως είτε λόγω διορισμού του ως   δικηγόρου. Το ποσό αυτό  ανέρχεται σε 50.000 δραχμές και εξοφλείται σε δύο ισόποσες  δόσεις που είτε πληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο είτε παρακρατούνται από  την αρμόδια υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και Αιγίου   από το μέρισμα του διανεμητικού Λογαριασμού και αποδίδονται αμέσως στο σωματείο.
· Οι τυχόν εκούσιες εισφορές μέλους ή τρίτου
· Ποσοστό 10% από τις προεισπράξεις των αμοιβών των δικηγόρων   για τη συμμετοχή τους σε πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια καθώς και τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση συμβάσεως,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και  αποδίδεται   αμέσως στο σωματείο,  βαρύνει δε οπωσδήποτε  και σε  κάθε περίπτωση το δικηγόρο και ουδέποτε τον τρίτο  συναλλασσόμενο με αυτόν.
· Κάθε πρόσοδος  από την περιουσία του σωματείου (μισθώματα, τόκοι, κ.λπ.)
· Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που καθορίζεται σε ποσοστό 2/3 της μηνιαίας εισφοράς του δικηγόρου προς το ΛΕΔΕ. Το ποσοστό αυτό είναι δυνατό να εξισωθεί με το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των δικηγόρων προς το ΛΕΔΕ ύστερα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης   του Λογαριασμού. Ο πόρος της παραγράφου αυτής παρακρατείται από κάθε διανομή μερίσματος των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου και αποδίδεται αμέσως στο  σωματείο.
· Οι μηνιαίες εισφορές των δικηγόρων αα) που τελούν σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματός σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και ββ) εκείνων που για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν στο διανεμητικό λογαριασμό του Συλλόγου τους (άρθρου 11 παρ β). Κάθε μηνιαία εισφορά αυτού του εδαφίου ισούται προς το 1/5  του ποσού που αναφέρεται στην παρ. 2 εδ α  του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται με τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε υπερημερία καταβολής οφείλονται  τόκοι υπερημερίας.
· Το προϊόν από την διάθεση ειδικών ενσήμων που είτε χρησιμοποιούνται με επικόλληση τους σε δικόγραφα που υπογράφονται από δικηγόρο είτε παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του δικαστηρίου ή άλλης υπηρεσίας όπου παρίσταται ο δικηγόρος προς άσκηση των καθηκόντων του. Τα ένσημα εκτυπώνονται με φροντίδα και δαπάνες του Λογαριασμού σε αξίες 300, δρχ. 600 δρχ., 900 δρχ., και 1600 δρχ. αα) Σε δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο ή άλλη Αρχή ή κοινοποιούνται προς τρίτο (εξώδικες δηλώσεις κ.λπ.) επικολλάται ένσημο των 300 δρχ. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε πρωτοβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια, πολυμελούς ή μονομελούς σύνθεσης ή εισήγηση, ένσημο 600 δρχ. Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε δευτεροβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια ένσημο 900 δρχ. Σε δικόγραφα αιτήσεων αναιρέσεως ή ακυρώσεως καθώς και σε δικόγραφα απευθυνόμενα σε δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα ( άρθρο 8 ΚΠΔ) οπουδήποτε και αν κατατίθενται , επικολλάται ένσημο 1.600 δρχ. ββ) σε περίπτωση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής προς άσκηση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος καταθέτει και παραδίδει στο γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής το αντίστοιχο ένσημο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το ένσημο αυτό επικολλάται στο πρακτικό της δίκης που αναφέρεται η παράσταση του δικηγόρου και διαγράφεται με τη σφραγίδα της υπηρεσίας από το γραμματέα του δικαστηρίου ή της Αρχής. Σε αναβολές δίκης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ενέργειας σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή Αρχή, ούτε επικολλάται ούτε παραδίδεται από το δικηγόρο σχετικό ένσημο. γγ) Σε αντίγραφα από απόγραφο με επιταγή προς πληρωμή επικολλάται ένσημο αντίστοιχο προς το δικαστήριο που εξώδικε την απόφαση. Άλλοι τίτλοι εκτελεστοί εξομοιώνονται με αποφάσεις Ειρηνοδικείου.
Οι λεπτομέρειες εκτύπωσης και διαχείρισης των ενσήμων ρυθμίζονται με τον κανονισμό του σωματείου(άρθρο43).
3. Ε κ τ α κ τ ο ι  πόροι είναι κάθε άλλη πρόσοδος που δεν περιλαμβάνεται στις προηγούμενες παραγράφους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεές προς το σωματείο, κληρονομιές ή κληροδοσίες καθώς και κάθε άλλη επιχορήγησή ενίσχυση οικονομική από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς  το Λογαριασμό.


Άρθρο 14ο Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου


1. Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται πάντοτε σε τοκοφόρο τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του σωματείου και σε τραπεζικά υποκαταστήματα της έδρας του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού έχει την ευχέρεια να τοποθετεί τα κεφάλαια του σε αξιόγραφα ή σε τίτλους με εξασφαλιστικές για το σωματείο ρήτρες και πάντοτε με απόφαση του που εγκρίνεται τουλάχιστον από επτά (7) μέλη του . Τοποθέτηση χρημάτων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ή ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας, ολική ή μερική, σε τρίτους, επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής  συνέλευσης.
3. Το διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του σωματείου. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργούνται μόνο ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης του σωματείου.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου (και του επομένου) δεν αποτελούν μόνο κατευθυντήρια γραμμή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά καθιδρύουν και υποχρέωσή τους προς τήρηση με αυστηρότητα των κανόνων της τακτικής, νόμιμης και αποδοτικής εκμετάλλευσης της σωματειακής περιουσίας.


Άρθρο 15ο Η διαχείριση της περιουσίας


1. Οι λογαριασμοί του σωματείου τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά τη λήξη της οικονομικής χρήσεως , συντάσσεται ισολογισμός με τα αποτελέσματα χρήσεως που εγκρίνεται πρώτα από το διοικητικό συμβούλιο και μετά ταύτα από τη γενική συνέλευση.
2. Κατά το κλείσιμο κάθε χρήσεως δημιουργείται αποθεματικό κεφάλαιο που ισούται με ποσοστό 5% των εσόδων.
3. Αναλήψεις χρημάτων ενεργούνται μόνο από  τον ταμία ή από υπάλληλο του σωματείου ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση του ταμία. Γενική και αόριστη εξουσιοδότηση για αναλήψεις χρημάτων δεν ισχύει και δεν αναγνωρίζεται από το σωματείο.
4. Για κάθε πληρωμή αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.
5. Για κάθε είσπραξη χρημάτων εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης ενώ για κάθε πληρωμή δαπάνης εκδίδεται ένταλμα πληρωμής. Αμφότερα πρέπει να υπογράφονται από τον ταμία του σωματείου και τον αρμόδιο υπάλληλο που θα εισπράττει τα χρήματα ή θα πληρώνει τις δαπάνες.

Άρθρο 16ο Κλάδος πρόνοιας


1. Κύρια και πρωταρχική υποχρέωση του Λογαριασμού είναι η καταβολή στους δικαιούχους που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο του εφ` άπαξ βοηθήματος που ανέρχεται σήμερα σε 5.000.000 δρχ.
2. Δικαιούχοι ολόκληρου του εφ` άπαξ βοηθήματος είναι:
Α.Η  (ο) σύζυγος του μέλους που απεβίωσε και τα τυχόν  τέκνα του. Το εφ` άπαξ βοήθημα κατανέμεται μεταξύ όλων αυτών κατ` ισομοιρία
Β. Το μέλος που αποχωρεί από τη δικηγορία λόγω σωματικής και πνευματικής νόσου και συνταξιοδοτείται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα των δικηγόρων και
Γ. Ο αποχωρών λόγω συνταξιοδοτήσεως από το Ταμείο Νομικών και συμπλήρωσε 35 χρόνια συνεχούς και πραγματικής ασφάλισης στο σωματείο, συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ως Ν.Π.Δ.Δ.
Ως  προϋπόθεση της λήψης μειωμένου εφ` άπαξ βοηθήματος θεσπίζεται η συνταξιοδότηση από το Ταμείο Νομικών. Το ποσό του μειωμένου εφ` άπαξ βοηθήματος είναι τόσα 35α όσα και ο χρόνος ασφάλισής του στο σωματείο, συνυπολογιζομένου και του χρόνου ασφάλισης στο καταργηθέν ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ως Ν.Π.Δ.Δ.
3. Μέλος που εγγράφεται στο σωματείο και είναι μέλος του Δικηγορικού             Συλλόγου Πατρών ή του Αιγίου, είτε λόγω μετάθεσης  από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο, είτε ύστερα από συνταξιοδότηση του από άλλο κλάδο, εισπράττει, μετά τη συνταξιοδότηση του από τη δικηγορία (και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 13 παρ 2 εδ στ του παρόντος), εφάπαξ βοήθημα που ισούται με το γινόμενο των ετών συμμετοχής στο σωματείο μέχρι τη συνταξιοδότηση του επί το 1/35 της ολικής αποζημίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση θανάτου του μέλους.
4.  Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στο δικαιούχο το όποιο βοήθημα δικαιούται να λάβει μέσα σε εύλογη προθεσμία από την κατάθεση     στο σωματείο εκ μέρους του ( του δικαιούχου) εκτός των άλλων πιστοποιητικών: α) Σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή β)σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα ή γ) Σε περίπτωση αποχώρησης με την συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου, βεβαίωση συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Στην τελευταία περίπτωση δύναται με απόφαση του το Δ.Σ. να προκαταβάλει μέχρι το ½ του ποσού της αποζημίωσης.

Αρθρο 17ο
Κλάδος Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
1. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης απο το σωματείο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει ώς κύριο σκοπό τη συμπλήρωση των όσων καταβάλλει ή χρεώνεται να καταβάλει το μέλος προς συμπλήρώση του κρατικού τιμολογίου αποτίμησης των δαπανών αυτών. Εφόσον εξοφλείται το κρατικό τιμολόγιο απο άλλο ασφαλιστικό φορέα, το μέλος δεν δικαιούται να εισπράξει απο το σωματείο οποιαδήποτε αποζημίωση.
2. κάθε περιορισμός που προβλέπεται απο άλλους ασφαλιστικούς  φορείς των δικηγόρων ως προς το ύψος της ετήσιας ή εφ`άπαξ δαπάνης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μέλους όπως αυτή αναλύεται στο άρθρο 4 παρ. 2,3  του παρόντος, ισχύει και για το Λογαριασμό. Περίπτωση υπέρβασης αποκλείεται.


Αρθρο 18ο
Δαπανες τοκετου κ.λ.π.
1. Για κάθε τοκετό ασφαλισμένης- μέλους του σωματείου, ο Λογαριασμός πληρώνει αμέσως με την υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης στη δικαιούχο ποσό αποζημίωσης που ισούται με το ½ της αποζημίωσης που καταβάλλει το ΛΕΔΕ για την ίδια  αιτία. Το ίδιο χρηματικό ποσό πληρώνεται και στο σύζυγο – μέλος για τον τοκετό της ανασφάλιστης συζύγου του.
2. Σε περίπτωση θανάτου μέλους, ο Λογαριασμός πληρώνει το ίδιο ποσό της προηγούμενης παραγράφου σε όποιον επλήρωσε αποδεδειγμένα τα έξοδα κηδείας του μέλους.


Αρθρο 19ο
Κλαδος Κοινωνικών Παροχών
Α) Ιατρικές εξετάσεις των μελών
Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου δύναται να συμβάλλεται με οργανισμούς υγείας (νοσοκομεία, κλινικές) για την ανά τριετία γενική ιατρική εξέταση των μελών του.

Αρθρο 20ο
Β) Ενίσχυση σε ειδική έκτακτη ανάγκη
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται η διοίκηση του Λογαριασμού να αποφασίζει την καταβολή χρηματικής ενίσχυσης σε μέλη του σωματείου που για λόγους ανεξάρτητους απο τη θελησή τους έχουν άμεση ανάγκη της ενίσχυσης αυτής που δεν αποτελεί δανεισμό και καλύπτει κύριως την περίπτωση ασθένειας του μέλους και την απομάκρυνση του απο την αιτία αυτή, απο τις επαγγελματικές  του ενασχολήσεις. Η χρηματική ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε μέλος τα 2.000.000  δραχμές (5.869,41 €).

Αρθρο 21ο
Γ) Δαπάνες βρεφονηπιακών σταθμών
Ο Λογαριασμός πληρώνει στα μέλη του ποσοστό απο τίς μηνιαίες δαπάνες που καταβάλουν αυτά σε βραφονηπιακούς σταθμούς. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαία το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά απο το διοικητικό συμβούλιο και καταβάλλεται μόνο με την κατάθεση στο σωματείο σχετικής αποδείξεως πληρωμής της σχετικής δαπάνης στο σταθμό.

Αρθρο 22ο
Δ) Επίδομα Λουτροθεραπείας
Μέλη του Λογαριασμού που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον δεν λαμβάνουν απο άλλη πηγή παρόμοιο επίδομα, δικαιούνται για κάθε έτος χρηματική ενίσχυση για λουτροθεραπεία που ισούται με το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για κάθε τοκετό (άρθρο 18ο) . Η ηλικία του μέλους αποδεικνύεται απο  τα μητρώα  του Δικηγορικού Συλλόγου.

Αρθρο 23ο
Ε) Εκδηλώσεις – γιορτές για τα παιδιά
1. Το σωματείο σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών οργανώνει κάθε έτος στην Πάτρα και στην περίοδο των Χριστουγέννων εορταστική εκδήλωση για το παιδιά των δικηγόρων της προσχολικής περιόδου και εκείνων που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Οι δαπάνες για την οργάνωση αυτή είναι κοινές.
2. Την ίδια γιορτή οργανώνει το σωματείο κατά την ίδια περίοδο στο Αίγιο σε συνεργασία και με κοινές δαπάνες του Λογαριασμού και του Δικηγορικού Συλλογου Αιγίιου.
3. Τις λεπτομέρειες της οργάνωσης δύναται ο Λογαριασμός να αναθέτει σε  επιτροπή μελών, διατηρεί όμως πάντοτε η διοίκηση του σωματείου τον έλεγχο και τη γενική διεύθυνση των εκδηλώσεων.


Αρθρο 24ο
ΣΤ) Παιδικές κατασκηνώσεις
1. Το διοικητικό συμβούλιο οργανώνει με δαπάνες του σωματείου παιδικές κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους.
2. Τις λεπτομέρειες της κατασκήνωσης κάθε έτους προγραμματίζει το διοικητικό συμβούλιο, βοηθούμενο και απο μέλη  του σωματείου  με την έναρξη του έτους. Οι ημέρες και ο τόπος παραμονής ρυθμίζονται με κάθε λεπτομέρεια αλλά  πάντοτε σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα και τις οικονομικές προβλέψεις του σωματείου απο το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

 Όργανα του σωματείου
Αρθρο 25ο
Όργανα του σωματείου είναι η γενική συνέλευση των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο , η εξελεγκτική επιτροπή και η εφορευτική επιτροπή.

Αρθρο 26ο
Η γενική συνέλευση

Α. Δικαιοδοσία
1.  Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Λογαριασμού και αποφασίζει για κάθε θέμα που η εξένασή του δεν έχει ανατεθεί απο το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Ασκεί επίσης τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
2. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια και αποφασίζει γιά: 
α) τροποποίηση του καταστατικού, β)εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής,γ) έγκριση του  ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως που έληξε και την απαλλαγή ή μή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής , απο κάθε ευθύνη, δ) έγκριση ή αναμόρφωση του ετήσιου προύπολογισμού, ε) διάλυση του σωματείου, στ) οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα παραπέμψει για έγκριση α`αυτήν το διοικητικό συμβούλιο ή η εξελεγκτική επιτροπή και ζ) για κάθε θέμα που είναι αρμοδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 27ο
Β)  Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
1. Τη γενική συνέλευση καλεί το διοικητικό συμβούλιο, τακτικά μέν μία (1) φορά το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο, έκτακτα δε, όταν κριθεί αναγκαία η σύγκλισή της απο το διοικητικό συμβούλιο ή υποβληθεί σχετική έγγραφη αίτηση του 1/10 των μελών του σωματείου ή απο την εξελεγκτική επιτροπή.
2. Σε κάθε περίπτωση τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, απαιτείται ή αποστολή πρίν απο επτά (7) ημέρες σχετικής πρόσκλησης  απο το διοικητικό συμβούλιο προς τα μέλη καθώς και έγγραφη σχετική ανακοίνωση που τοιχοκολλάτοι στα γραφείο του σωματείου, των Δικηγορικών Συλλόγων και σε κατάλληλα σημεία των δικαστικών μεγάρων Πατρών και Αιγίου. Στις προσκλήσεις αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της γενικής συνέλευσης.

Αρθρο 28ο
Γ) Απαρτία
1.  Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν  είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/4 των μελών του σωματείου, εκτός απο τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτεί ο νόμος διαφορετική παρουσία μελών ( τροποποίηση καταστατικου κ.λ.π.).
2. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο,  την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Στην περίπτωση αυτή τοιχοκολλάται έγγραφη ανακοίνωση – πρόσκληση προς  τα μέλη σε κατάλληλα σημεία των δικαστικών μεγάρων των Πατρών και Αιγίου και θεωρείται δεδομένη η απαρτία όταν παρευρίσκεται  το 1/8 απο τα μέλη του σωματείου.
3. Σε κάθε καταστιτική Γενική Συνέλευση επιτρέπεται η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση απόντων μελών. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση μέχρι 10 απόντα μέλη.

Αρθρο 29ο
Δ) Λήψη αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός και σε περίπτωση αμφισβήτησης διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα και όπου απαιτείται  απο το νόμο ή το καταστατικό, η ψηφοφορία είναι μυστική.
2. Στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ό εκάστοτε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, εκτός  απο την συνεδρίαση των αρχαιρεσιών, οπότε  προεδρεύει το αρχαιότερο απο τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
3. Για όλα τα θέματα και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο των γενικών συνελεύσεων και υπογράφονται απο τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Κατά  τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Όλες οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως (εκτός απο τις αρχαιρεσίες ) λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Αρθρο 30ο
Η Εφορευτική Επιτροπή
1. Οι εκλογές  για την ανάδειξη των οργάνων του Λογαριασμού διεξάγονται την ίδια ημέρα στην Πάτρα (για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών) και στο Αίγιο (για  τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου)
2. Πρίν απο την ημέρα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ,  το  διοικητικό συμβούλιο ορίζει μία τριμελή εφορευτική επιτροπή για το εκλογικό κατάστημα των Πατρών και μία δεύτερη για το εκλογικό κατάστημα του Αιγίου.
3. Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξεως, εποπτεύει για την διενέργεια των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού , με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
4. Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και για  το αποτέλεσμα, η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτεται  ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Το πρακτικό υπογράφεται απο όλα τα μέλη της επιτροπής και αποδίδεται στον πρόεδρο του  διοικητικού συμβουλίου του σωματείου, προκειμένου να καταχωρηθεί στα πρακτικά  της συνέλευσης.

Αρθρο 31ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Α. Η συνθεσή του
1. Ο Λογαριασμός διοικείται απο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται με την διαδικασία των επόμενων διατάξεων.
2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση ακόμη και όταν ο  ελάχιστος αριθμός των μελών είναι 7. Ευρίσκεται δέ σε απαρτία όταν τα  παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα απο τα απόντα.

Άρθρο 32ο
Β. Υποβολή υποψηφιότητας
Κάθε μέλος που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορία, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές προς ανάδειξη των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση που κατατίθεται στα γραφεία του Λογαριασμού 15 ημέρες πρίν απο την ημέρα των εκλογών. Η αίτηση  συνοδεύεται απο απόδειξη καταβολής ενός παραβόλου εκλογής που καθορίζεται κάθε φορά απο το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού.

Αρθρο 33ο
Γ. Διεξαγωγή εκλογών
1. Οι εκλογές διεξάγονται την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου κάθε τριετία.
2. Τα ονόματα των υποψηφίων καταχωρούνται σε δύο ομάδες στο ίδιο και ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στην πρώτη ομάδα αναφέρονται με  αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι σύμβουλοι που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και στην δεύτερη ομάδα τα μέλη που ανήκουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αιγίου.
3. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει σταυρό προτιμήσεως σε επτά (7) το πολύ υποψηφίους της πρώτης ομάδας (του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών) και σε δύο (2)  το πολύ υποψηφίους της δεύτερης ομάδας  του (του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου). Υπέρβαση  στη σταυροδότηση  οποιασδήποτε ομάδας επιφέρει ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται  απο την πρώτη ομάδα (του Δικηγορικού  Συλλόγου Πατρών) οι επτά (7) που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και απο τη δεύτερη ομάδα (του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου ) οι δύο (2) που έλαβαν του περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
5. Τα μη εκλεγόμενα μέλη είναι αναπληρωματικά με την αριθμητική σειρά στους σταυρούς προτίμησης.
6. Οι πρώτες εκλογές του Λογαριασμούς θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου 1999.

Αρθρο 34ο
Δ. Εκλογή Προέδρου κ.λ.π.
1. Τα τακτικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών απο την εκλογή τους, στην πρώτη συνεδρίαση, μετά απο πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε και εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα και τον ταμία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την διάρκεια της θητείας του διοικητικού συμβουλίου χηρεύσει η θέση του προέδρου, καλείται το πρώτο σε σειρά επιτυχίας αναπληρωμτικό μέλος και το συμβούλιο, με την συμπληρωμένη συνθεσή του, στην πρώτη συνεδρίαση, εκλέγει το νέο   πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας διάστημα.  Το ίδιο ισχύει αναλογικά και για τα υπόλοιπα αξιώματα και τα μέλη του Δ.Σ.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους των αρχαιρεσιών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους.


Αρθρο 35ο
Ε.Λειτουργία του Δ.Σ.
Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα  απο τα απόντα και οι αποφάσεις  του λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση του σωματείου, την διαχείριση της περιουσίας του, την  είσπραξη των εισφορών και καταβολή των παροχών και γενικά την πραγμάτωση των σκοπών του Λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του νόμου. Επισης χαράσσει το πρόγραμμα δράσεως του Λογαριασμού, εφαρμόζει αυτό, ασκεί κάθε εξουσία διοικητική και πειθαρχική που απορρέει  απο τις  διατάξεις   του παρόντος και εκπροσωπεί το Λογαριασμό με τον πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή αντιπρόεδρο, ενώπιον των Δικαστηρίων και ενώπιον κάθε αρχής.
Αρθρο 36ο
ΣΤ. Λογοδοσία Δ.Σ.
1. Το διοικητικο συμβούλιο λογοδοτεί κάθε έτος για τα πεπραγμένα του και την παρελθούσα χρηματική διαχείριση, ενώπιον της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οφείλει να καταρτίσει τον ισολογισμό με τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, τον προϋπολογισμό της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου καθώς και έκθεση για τα πεπρεγμένα της. Τα στοιχεία αυτά καθώς και όλα τα στοιχεία διαχειρίσεως του Ταμείου, υποβάλλονται μέχρι την ίδια ημερομηνία στην Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία, μετά απο έλεγχο των στοιχείων αυτών, συντάσει έκθεση προς  τη γενική συνέλευση.
2. Κατά των αποφάσεων του διοικητικού  συμβουλίου του σωματείου, επιτρέπεται προσφυγή, απο όσους έχουν έννομο συμφέρον, ενώπιον της γενικής  συνέλευσης, η οποία αποφασίζει σχετικά σε τελευταίο βαθμό.
3. Το διοικητικό συμβούλιο παύεται πρίν απο τη ληξη της θητείας  του με απόφαση της γενικής συνέλευσης.


Αρθρο 37ο
Η Εξελεγκτική επιτροπή
1. Η γενική συνέλευση,  μαζί με την εκλογή του διοικητικό συμβουλίου, προβαίνει και στην εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής, που αποτελείται απο  τρία (3) μέλη  του  Λογαριασμού που δεν είναι μέλη του διοικητικόυ συμβουλίου.
2. Η εξελεγκτική επιτροπή έχει σαν καθήκον τον ετήσιο έλεγχο της διαχειρίσεως και γενικά των πεπραγμένων της διοικήσεως και την σύνταξη και υποβολή ενώπιον της  ετήσιας  γενικής συνέλευσης της σχετικής εκθέσεως.
3. Στη διάθεση της εξελεγκτικής  επιτροπής   τίθεται κάθε στοιχείο που θεωρείται χρήσιμο, για την διενέργεια  του ελέγχου της.
4. Εκτός  από τον   πιο  πάνω τακτικό ετήσιο έλεγχο, η εξελεγκτική επιτροπή, μετά   από αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των μελών  του Λογαριασμού, υποχρεούται να διενεργήσει και έκτακτο έλεγχο αποκλειστικά και μόνο σε θέμα που αφορά την απο   το διοικητικό συμβούλιο διαχείριση της περιουσίας του Λογαριασμού. Το πόρισμα  αυτού του ελέγχου κοινοποιείται τόσο προς το διοικητικό συμβούλιο, όσο και προς όλα τα μέλη της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 38ο
Διάλυση του Λογαριασμού και τύχη της περιουσίας του
1. Ο Λογαριασμός διαλύεται μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης  του Λογαριασμού, η περιουσία του εκκαθαρίζεται από το εννέα (9) μέλη της διοίκησής του. Σε μία τέτοια περίπτωση, η περιουσία του Λογαριασμού θα περιέλθει στους Δικηγορικούς Συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτόν, ανάλογα με τα μέλη που θα έχει κάθε σύλλογος κατά το χρόνο της διάλυσης.

Άρθρο 39ο
Η επιβάρυνση των πόρων
Όλοι οι πόροι που προβλέπονται στο παρόν  αλλά και όσοι ενδεχομένως θα θεσμοθετηθούν στο μέλλον, βαρύνουν και θα βαρύνουν μόνο τα μέλη του Λογαριασμού και σε καμία περίπτωση τρίτους.

Άρθρο 40ο
Αυξομειώσεις των παροχών κλπ.
Τα χρηματικά ποσά, τα κλάσματα και τα ποσοστά συμμετοχής των μελών που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό είτε ως παροχές είτε ως υποχρεώσεις αυξομειώνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3  των μελών του. Με απόφαση του Δ.Σ. τα πάσης φύσεως     ποσά  που αναφέρονται σε παροχές  προς τα μέλη ή σε υποχρεώσεις των μελών του μετατρέπονται και εκφράζονται κατά νόμο σε αντίστοιχα  ισοδύναμα ποσά σε ΕΥΡΩ.

Άρθρο 41ο
Επέκταση σκοπών του Λογαριασμού.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Λογαριασμού που καλείται για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασισθεί η δημιουργία και άλλων κλάδων    προς ενίσχυση των μελών του.

Άρθρο 42ο
Σήμα – Σφραγίδα
Ο Λογαριασμός έχει ως σήμα την όψη του δικαστικού μεγάρου των Πατρών που περιβάλλεται με τα αρχικά Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.  και όλα τα έγγραφά του σφραγίζονται με τη στρογγυλή σφραγίδα που έχει το σήμα και τον τίτλο του.

Άρθρο 43ο
Το διοικητικό συμβούλιο του Λογαριασμού δικαιούται να εκδίδει (και να τροποποιεί) κανονισμούς που θα ρυθμίζουν λεπτομέρειες λειτουργίας   του Λογαριασμού και εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 44ο
Το καταστατικό αυτό  αποτελούμενο από 44 άρθρα διαβάσθηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε  κατ` άρθρο  και στο σύνολό του από την σημερινή συνέλευση της Απριλίου 1999. (Τροποποιήθηκε με απόφαση της Συνέλευσης της 30 Μαρτίου 2001).

Το καταστατικό αυτό όπως  διαμορφώνεται και κωδικοποιείται,  θα ισχύσει από τη δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Πατρών.

Ο ι   ι δ ρ υ τ έ ς