Σας γνωρίζουμε ότι η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου μετά τις εκλογές της 24ης Νοεμβρίου 2013 είναι η εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Παναγόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Κούτσης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Θηρεσία Πολίτη - Ντζάθα

ΤΑΜΙΑΣ:Διομήδης Αποστολόπουλος

ΜΕΛΗ: Αγγελική Θανασά

              Θεόδωρος Καλδίρης

              Δημήτριος Καραθανασόπουλος

              Μαρία Τζόλα

              Παναγιώτα Φωτοπούλου

Η θητεία αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει 31η Δεκεμβρίου 2016.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ