ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.Δ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Μέλη του σωματείου είναι αποκλειστικά τα εν ενεργεία μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Πατρών και Αιγίου.

Η κτήση της ιδιότητας του μέλους, η αποχώρηση, η αποβολή ως και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών αναφέρονται στα άρθρο 5 έως και 11 του καταστατικού του σωματείου.

Ο παρών κανονισμός αφορά τις προβλεπόμενες από το  καταστατικό παροχές του Σωματείου του ΛΕΑΔΠΑ προς τα  μέλη του και τους όρους χορήγησης των.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Δικαιούχοι των παροχών του ΛΕΑΔΠΑ είναι τα μέλη του (άμεσα μέλη) και ανασφάλιστοι σύζυγοι και ανήλικα τέκνα (έμμεσα μέλη)

Προϋπόθεση καταβολής των παροχών προς τα έμμεσα μέλη αποτελεί η εγγραφή των ως εμμέσων προστατευόμενων μελών στο ΤΥΔΕ και η μη χορήγηση των παροχών αυτών από άλλο ασφαλιστικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΙΔΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

                Οι παροχές τις οποίες αφορά ο παρών κανονισμός είναι:

         i.            νοσοκομειακή,

        ii.            ιατρική

       iii.            φαρμακευτική περίθαλψη

       iv.            παιδικές  εξοχές

        v.            επίδομα τοκετού

       vi.            επίδομα λουτροθεραπείας

      vii.            επίδομα παιδικών σταθμών

     viii.            δαπάνη κηδείας

       ix.            παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα μέλη

        x.            δαπάνη ιατρικού ελέγχου

       xi.            οργάνωση εορτών

Για τις άλλες ανωτέρω αναφερόμενες παροχές εν περιπτώσει σύγκρουση των κατωτέρω αναλυόμενων διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού και των αντίστοιχων διατάξεων του ισχύοντος καταστατικού υπερισχύουν κατά νόμο οι διατάξεις του καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

        Το σωματείο πληρώνει για τις ανωτέρω αιτίες και σε κάθε μέλος του:

α) Το χρηματικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένος συμπληρωματικά και εξ ιδίων πέραν των όσων πληρώνει κατά περίπτωση σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο αποτίμησης των δαπανών αυτών το ΤΥΔΕ και εφ` όσον δεν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς οι δαπάνες αυτές από τον ασφαλιστικό φορέα των Δικηγόρων επαρχιών (ΤΥΔΕ) σύμφωνα με τον ισχύοντα σε κάθε περίπτωση Κανονισμό του τελευταίου.

Αποδεικτικό στοιχείο για τις καταβολές των χρηματικών αυτών ποσών αποτελεί για το σωματείο σχετική βεβαίωση του ΤΥΔΕ είτε συγκεντρωτική είτε ατομική από την οποία προκύπτει το ποσοστό της δαπάνης που κατέβαλε αυτό για λογαριασμό του ασφαλισμένου (άμεσα ή έμμεσα) και το ποσοστό που βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες και δεν πληρώνονται από το σωματείο χρηματικά ποσά που κατέβαλε ενδεχομένως το μέλος σε μεταφορικά μέσα και το ποσοστό που βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Επίσης δεν προβλέπονται δια του παρόντος και δεν καταβάλλονται από το Λογαριασμό χρηματικά ποσά που κατέβαλε ενδεχομένως το μέλος, δεν καλύφθηκαν όμως για οποιονδήποτε λόγο από το ΤΥΔΕ.

β) Η παράγραφος α του παρόντος άρθρου ισχύει και:

·         όταν η θεραπεία γίνεται στο εξωτερικό και πάντοτε σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά κανονισμό του ΤΥΔΕ

·         στις ειδικές θεραπείες και μικροεπεμβάσεις (ακτινοθεραπείες, βιοψίες κ.λ.π.)

·         στην οδοντιατρική περίθαλψη, και

·         στις περιπτώσεις πρόσθετου περιθάλψεως (παροχής βηματοδότη, ομματοϋαλίων κ.λ.π.)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ιατρική περίθαλψη

Η Διοίκηση του Σωματείου εκτιμώντας:

·         την εκάστοτε οικονομική θέση του σωματείου

·         το ύψος της καταβαλλόμενης από το ΤΥΔΕ δαπάνης για ιατρική περίθαλψη σύμφωνα με το ισχύον εθνικό τιμολόγιο

·         το ποσό που πράγματι κατέβαλλε σύμφωνα με σχετική απόδειξη στον θεράποντα ιατρό και εφόσον τούτο υπολείπεται του καταβληθέντος από το ΤΥΔΕ μπορεί να αποφασίσει την χορήγηση ενός επιπλέον, ποσού ιδίου για όλους και μέχρι της αξίας της πράγματι καταβληθείσας αμοιβής. Η ρύθμιση αυτή ισχύει κατ` αρχήν μόνο για τα άμεσα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Στην περίπτωση τοκετού ο Λογαριασμός πληρώνει στην ασφαλισμένη – μέλος του με την προσαγωγή της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ποσού αποζημίωσης που ισούται με το ½ του καταβαλλόμενου από το ΛΕΔΕ για την ίδια αιτία, ως ορίζεται στο άρθρο 18 του Καταστατικού.

Το ίδιο χρηματικό ποσό καταβάλλεται και στο σύζυγο – μέλος για τον τοκετό της ανασφάλιστης συζύγου του.

Το μέλος που δικαιούται την παροχή αυτή καταθέτει σχετική αίτηση το αργότερο εντός έτους και στην περίπτωση ανασφάλιστου συζύγου καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Με την ανασφάλιστη σύζυγο εξομοιώνονται και η σύζυγος που δεν λαμβάνει ανάλογο επίδομα από άλλη πηγή.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού του σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει μετά από σχετική διερεύνηση της σχετικής αγοράς την σύναψη σύμβασης με ένα ή περισσότερα ιατρικά κέντρα της πόλης των Πατρών ή του Αιγίου ή και με Δημόσια αντίστοιχα νοσοκομεία – κλινικές για την διενέργεια κύκλου εξετάσεων που αφορούν τα άμεσα μέλη και που αποσκοπούν στην υλοποίηση του λεγόμενου προληπτικού ιατρικού ελέγχου (τσέκ-άπ).

Στην σύμβαση καθορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός των εξετάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν  για να διαπιστωθεί ή κατάσταση της υγείας του μέλους.

Το αποτέλεσμα του ιατρικού ελέγχου δεν κοινοποιείται στο σωματείο. Στο σωματείο κοινοποιείται το γεγονός της πραγματοποίησης ιατρικού ελέγχου και οι ιατρικές πράξεις που έγιναν.

Το κόστος του ιατρικού ελέγχου καλύπτεται πέραν του ποσού που βαρύνει το ΤΥΔΕ εξ ολοκλήρου από το σωματείο. Το σωματείο καταβάλλει στον ιατρικό-διαγνωστικό φορέα όλη την απαιτούμενη δαπάνη ενώ ο ασφαλισμένος εκχωρεί την σχετική απαίτηση του από το ΤΥΔΕ για καταβολή της αναλογίας συμμετοχής του στο σωματείο που για λογαριασμό του έχει καταβάλλει τη σχετική δαπάνη.

Κάθε μέλος δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της παροχής κάθε τρία (3) χρόνια, προκειμένου δε να την πραγματοποιήσει λαμβάνει σχετικό έγγραφο παραπεμπτικό από το σωματείο.

Σε όσους υποβάλλονται σε τακτικό ανά 3ετία ιατρικό έλεγχο η διοίκηση του σωματείου μπορεί να αποφασίσει ότι κατά προτεραιότητα δικαιούνται για την επόμενη 3ετία να πληρώνονται επιπλέον του ποσού καταβάλλει το ΤΥΔΕ για τις δαπάνες ιατρικές αμοιβές και μέχρι του ποσού που πράγματι με απόδειξη κατέβαλλαν.

Το σωματείο για το έλεγχο και πιστοποίηση της υλοποίησης αυτής της παροχής τηρεί ιδιαίτερο αρχείο και ανευρίσκει τρόπους για την παρότρυνση και υποκίνηση των μελών να υποβάλλονται τακτικά στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ

Κάθε χρόνο και κατά τους θερινούς μήνες το σωματείο οργανώνει για τα παιδιά των μελών του παιδικές εξοχές σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού αυτού.

                Στις παιδικές εξοχές (κατασκηνώσεις) δικαιούνται να λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

                Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά μήνα Μάρτιο κάθε έτους σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους γονείς αποφασίζει την πραγματοποίηση ή όχι αυτής της δραστηριότητας. Το Διοικητικό συμβούλιο κατά μήνα Απρίλιο κάθε έτους σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους γονείς αποφασίζει αν η κατασκήνωση θα γίνει σε ένα χώρο ή σε περισσότερους.

                Σε περίπτωση τυχόν αποχώρησης του παιδιού από την παιδική εξοχή, μη οφειλομένης σε ανωτέρω βία, η σχετική δαπάνη μέχρι της λήξεώς της κατασκηνωτικής περιόδου θα καταβάλλεται  από τους γονείς μέλη του σωματείου.

                Όλες οι δαπάνες λειτουργίας των παιδικών εξοχών βαρύνουν τον λογαριασμό και η δαπάνη μεταφοράς των παιδιών αν όλα τα μέλη επιλέγουν την ίδια κατασκήνωση και την ίδια κατασκηνωτική περίοδο.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κάθε έτος μέλη του σωματείου που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται χρηματική ενίσχυση για λουτροθεραπεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του καταστατικού.

                Κρίσιμος χρόνος συμπλήρωσης του 65ου έτους είναι η κατάληψη του έτους αυτού έως την 31 Δεκεμβρίου κάθε τρέχοντος έτους.

                Η Διοίκηση του Σωματείου θα εγκρίνει τον μήνα Μάιο κάθε έτους τον κατάλοβο των δικαιούχων, οι οποίοι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν από άλλη πηγή παρόμοιο επίδομα ή επίδομα αδείας, το αναλογούν ποσόν θα καταβάλλεται εις αυτούς από 1 -10 Ιουλίου έκαστους έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας των δικηγόρων μελών του σωματείου καταβάλλεται από το λογαριασμό η δαπάνη ή μέρος αυτής για περίθαλψη – φοίτηση των σε βρεφονηπιακούς  σταθμούς.

Σε περίπτωση που κριθεί οικονομικά συμφέρον η Διοίκηση του σωματείου δύναται να συνάπτει συμβάσεις αποκλειστικότητας με δημόσιους ή ιδιωτικούς ή δημοτικούς παιδικούς  σταθμούς που λειτουργού στις πόλεις των Πατρών και του Αιγίου για την εξυπηρέτηση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας των δικηγόρων μελών του, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό της δαπάνης απ` ευθείας  στον συμβεβλημένο στον συμβεβλημένο παιδικό σταθμό.

Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν είναι εφικτό ο λογαριασμός καταβάλλει μηνιαίως για το σκοπό αυτό απ` ευθείας στους δικαιούχους γονείς το ποσό της σχετικής δαπάνης που το μηνιαίο ύψος της εγκρίνεται κατ` έτος και κατά μην Σεπτέμβριο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου.

Την παροχή δικαιούνται τα ανήλικα παιδιά προσχολικής ηλικίας των δικηγόρων μελών ηλικίας από γεννήσεώς τους έως και 5 ετών που φοιτούν σε δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς σταθμούς , με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1.       Ο δικαιούχος γονέας του ανήλικου παιδιού μέλος του σωματείου, υποβάλλει κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου σχετική αίτηση στο σωματείο συνοδευόμενη από: α) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού, β) υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος ή (ο/η) σύζυγος δεν λαμβάνουν παρόμοια παροχή από άλλο Ταμείο ή Φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, γ) βεβαίωση του οικείου σταθμού περί εγγραφής σ` αυτόν του παιδιού, του ύψους των καταβλητέων κατά μήνα διδάκτρων και του χρόνου φοίτησης.

2.       Μετά την υποβολή της αιτήσεως με τα δικαιολογητικά εγκρίνεται η παροχή της δαπάνης από το Δ.Σ. του Σωματείου. Η καταβολή της εγκριθείσας δαπάνης γίνεται στο δικαιούχο γονέα μέλος του Σωματείου κάθε μήνα με την προσαγωγή του πρωτότυπου της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης του παιδικού σταθμού. Αν δεν καταβάλλεται από τον λογαριασμό. Όλο το ποσό της σχετικής δαπάνης στο τέλος του έτους και για φορολογική χρήση εκδίδεται από το σωματείο σχετική βεβαίωση που παραδίδεται στον δικαιούχο και από την οποία προκύπτει το ποσό που κατέβαλε ο ασφαλισμένος και ο Λογαριασμός.

3.       Η Διοίκηση του Σωματείου εκτιμώντας την όλη οικονομική κατάσταση αυτού κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε χρόνου αποφασίζει το ύψος της μηνιαίας δαπάνης για κάθε παιδί που φοιτά σε παιδικό σταθμό  και δικαιούνται της παροχής αυτής,

Αν το μηνιαίο αυτό ποσό είναι μεγαλύτερο εκείνου που καταβάλλει ο δικηγόρος ασφαλισμένος, τότε περιορίζονται στο ποσό που αποδεδειγμένα καταβάλλεται από τον δικαιούχο.

Αν το  μηνιαίο αυτό ποσό είναι μικρότερο εκείνου που καταβάλλει ο δικαιούχος άμεσα ασφαλισμένος, τότε στον δικαιούχο καταβάλλεται μηνιαία μόνο το ποσό που έχει αποφασισθεί από την Διοίκηση του Σωματείου.

Η Διοίκηση του Σωματείου μπορεί  με απόφασή της και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του λογαριασμού να μειώνει ή να μηδενίζει κατά την διάρκεια του έτους τις παροχές αυτές ή να αναστέλλει την καταβολή τους.

4.       Δεν δικαιούνται της παροχής αυτής όταν το μέλος-ασφαλισμένος ή σύζυγος του λαμβάνουν παρόμοια παροχή από άλλο ταμείο ή φορέα. Στην τελευταία περίπτωση αν η καταβαλλόμενη παροχή του άλλου φορέα είναι μικρότερη μηνιαία από το μεικτό ποσό που καταβάλλει τότε το μέλος-ασφαλισμένος δικαιούται σε συμπλήρωση  μέχρι του ποσού που μηνιαία καταβάλλεται από τον λογαριασμό.

Η καταβολή αυτού του ποσού εγκρίνεται από την διοίκηση του Σωματείου με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τα ανωτέρω.

Αν ο άλλος φορέας ή ταμείο καταβάλλει την δαπάνη απ` ευθείας στον παιδικό σταθμό  ή θέλει την πρωτότυπη τότε αντί της πρωτότυπης απόδειξης καταβολής μηνιαίων διδάκτρων προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου φορέα περί του ύψους του ποσού που αυτό μηνιαία καταβάλει και την αιτιολογία καταβολής.

5.       Ο γονέας Δικηγόρος μέλος του σωματείου δικαιούται την πληρωμή του επιδόματος παιδικών σταθμών από τον  μήνα μέσα στον οποίο υπέβαλε αίτηση για την χορήγησή του.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΑΠΑΝΗ ΚΗΔΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του καταστατικού σε περίπτωση θανάτου μέλους του  (άμεσα ασφαλισμένου) το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την καταβολή ποσού ίσου με το καταβαλλόμενο για τους λόγους της παραγράφου 1. Το ποσό αυτό το έτος 2013 είναι 308 € και καταβάλλεται μετά την υποβολή σχετικής αίτησης της οικογένειας του ή αλλιώς εκείνου που αποδεδειγμένα πλήρωσε τα έξοδα κηδείας.

Η σχετική αίτηση πρέπει  να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 8 μηνών μετά την πάροδο της οποίας είναι αδύνατη η καταβολή της σχετικής δαπάνης.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΦ ΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στα αποχωρούντα συνταξιοδοτούμενα και αποθνήσκοντα μέλη καταβάλλεται εφ`άπαξ αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με απαιτούμενη πλειοψηφία κατά μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους αποφασίζει αν θα αυξηθεί ή όχι το καταβαλλόμενο ποσό καθώς και το ύψος του που η καταβολή του θα γίνεται για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 30.000 €

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

1.       Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα την καταβολή χρηματικής ενίσχυσης μέχρι του ποσού συνολικά των  5.869,40 €  σε μέλη του που για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή τους έχουν άμεσα ανάγκη ενίσχυσης,

Το ποσό αυτό δεν αποτελεί δανεισμό  δεν επιστρέφεται και το ανώτατο όριο των 5.869,40 € αφορά όλο τον χρόνο που παραμένει μέλος του σωματείου.

Η ασθένεια μέλους αποτελεί ενδεικτικά λόγο καταβολής του βοηθήματος αυτού.

Η οικονομική αυτή ενίσχυση αποφασίζεται και καταβάλλεται στα μέλη που κατά την κρίση του Συμβουλίου είναι απαραίτητη για την στήριξη της επιστημονικής, οικογενειακής και κοινωνικής θέσης του μέλους που την έχει ανάγκη, για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς ου.

2.       Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ταμείου μπορεί να αποφασίζει και την παροχή δανείων σε άμεσα μέλη του μέχρι του ποσού των 2.934,70 €

Τους  λόγους κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και εντύπου Ε3.

Κατά προτεραιότητα τέτοια δάνεια χορηγούνται σε νέους συναδέλφους.

Ποσά δανείων επιστρεπτέα εντός έτους είναι άτοκα.

Ποσά δανείου επιστρεπτέα μετά έτους έχουν τόκο ίσο με τον τρέχοντα τόκο ταμιευτηρίου Τραπέζης.

Η επιστροφή των δανείων γίνεται με την εκχώρηση, της σχετικής αξίωσης του έναντι του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για καταβολή μερίσματος από Συμβόλαια. Ειδικότερα εκχωρείται το ήμισυ του εκάστοτε διανεμόμενου και καταβαλλόμενου ποσού έως πλήρης εξόφλησης.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το μέλος δεν λαμβάνει αναλογία μερίσματος ειδοποιείται σχετικά και καταβάλει το υπόλοιπο ποσό απ` ευθείας στο ταμείο.

Σε περίπτωση άρνησης ασκούνται τα νόμιμα μέσα δικαιωμένου του Σωματείου να συμψηφίσει το σχετικό οφειλόμενο ποσό έντοκα με αξιώσεις από καταβολή ή νοσηλίων ή εφ άπαξ αποζημίωσης ή άλλης χρηματικής απαίτησης έναντι του σωματείου.