Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας

Δικηγόρων Πατρών και Αιγίου

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Α.1. Ο συνταξιοδοτούμενος Δικηγόρος έχει α) απαίτηση καταβολής εφ` απαξ χρηματικής ενίσχυσης από το ΛΕΑΔΠΑ ανάλογη με τα χρόνια παραμονής στο ΛΕΑΔΠΑ και β) δικαίωμα παραμονής στην ομαδική ασφάλιση, με την Generali.

Α.2. Προϋποθέσεις πλήρους καταβολής της  εφ` άπαξ παροχής είναι:

1. Παραίτηση από την Δικηγορία που υποβάλλεται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο

2.  Δημοσίευση της παραίτησης στο ΦΕΚ

3. Προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

        i.            Βεβαίωση του Δ.Σ. Πατρών /Αιγίου για την υποβολή και έγκριση της παραίτησης από την δικηγορία και διαγραφή από τα οικεία μητρώα.

      ii.            Αντίγραφο του ΦΕΚ Δημοσίευσης της παραίτησης

    iii.            Απόφαση Δ/νσης του ΤΑΝ  (ΕΦΚΑ) περί χορήγησης σύνταξης οριστικής ή προσωρινής

    iv.            Σχετική αίτηση με τα  ανωτέρω σχετικά δικαιολογητικά στο ΛΕΑΔΠΑ

Α.3. Κατ` εξαίρεση πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, αν ο δικαιούχος το επιθυμεί χορηγείται προκαταβολή μέρους του εφ` άπαξ ποσού με την προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων:

        i.            Αίτηση προς το ΛΕΑΔΠΑ με τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

      ii.            Βεβαίωση του οικείου Δ.Σ. Πατρών/Αιγίου περί υποβολής παραίτησης και διαγραφής από τα μητρώα του ΔΣ

    iii.            Αντίγραφο του ΦΕΚ περί δημοσίευσης της παραίτησής από το Δικηγορικό λειτούργημα

    iv.            Βεβαίωση από το ΤΑΝ  (ΕΦΚΑ) ( οδός: Σωκράτους 53, Αθήνα) περί του ότι δικαιούται και  από πότε σύνταξη ( εκδίδεται μέσα σε 20 ημέρες περίπου)

      v.            Αντίγραφο αίτησης προς το ΤΑΝ (ΕΦΚΑ) για απονομή σύνταξης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την συζήτηση των σχετικών Α2 και Α3 αιτήσεων  είναι η προηγούμενη εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων προς το ΛΕΑΔΠΑ

Β.  Συνέχιση της ομαδικής νοσοκομειακής ασφάλισης

            Αν το επιθυμεί ο συνταξιοδοτούμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την παραίτησή από το Δικηγορικό λειτούργημα να δηλώσει εγγράφως στο ΛΕΑΔΠΑ ότι επιθυμεί την συνέχιση της ασφάλισης στην Generali μέχρις ηλικίας 70 ετών.

            Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλει  στο ΛΕΑΔΠΑ ο ίδιος στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

Αν υπερβεί το 70ο έτος μπορεί να δηλώσει αμέσως στην ασφαλιστική, ότι επιθυμεί την συνέχιση της ασφάλισης με άλλο ασφάλιστρο.